VACATURE – Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan (Rijksarchief Kortrijk en Brugge, Vacaturenummer Mvt 3288)

 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING.
 • Het gaat om een voltijdse betrekking van een statutair wetenschappelijk personeelslid.
 • Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan: Assistent-stagiair (klasse SW1).
 • Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort:
  activiteitengroep I “wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling”.
 • De betrekking zal uitgeoefend worden bij het te Kortrijk, G. Gezellestraat 1,
  8500 Kortrijk en occasioneel bij het te Brugge, Predikherenrei 4A, 8000
  Brugge
 1. TAALREGIME.
  Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de
  Nederlandse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het
  gebruik van talen in bestuurszaken.
 2. FUNCTIECONTEXT.
  Het Algemeen en in de Provinciën, kortweg het
  genoemd, is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale
  Overheid, die deel uitmaakt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD)
  Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen te Brussel en uit 19
  andere vestigingen verspreid over het gehele land.
  Het oefent toezicht uit op de goede bewaring van de archieven die door een
  overheid werden tot stand gebracht en beheerd. Het geeft in dit verband richtlijnen en
  aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op
  als raadgever voor de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie
  van het archiefbeheer binnen een overheidsbestuur.
  Het verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van
  hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en
  particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, grote families, enz. die een
  belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Zij ziet erop toe dat
  overheidsarchieven worden overgedragen volgens de archivistische normen.
  Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de
  privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het
  stelt in zijn 20 studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en
  gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de virtuele leeszaal) is
  één van de prioriteiten voor de instelling.
  Eén van de hoofdtaken van het wetenschappelijk personeel bestaat in het toegankelijk maken
  van de immense hoeveelheid nauwelijks ontsloten archief die zich in de instelling bevindt, via
  de realisatie van een wetenschappelijk instrumentarium (zoekwijzers, archievenoverzichten en
  gidsen, inventarissen, institutionele studies) dat de onderzoeker moet toelaten de gewenste
  informatie vrij trefzeker en binnen redelijke tijd op te sporen.
  Het is een kenniscentrum inzake historische informatie en archiefbeheer. Het
  wetenschappelijk personeel van het verricht permanent wetenschappelijk

onderzoek op het gebied van de archivistiek, de conservering en de institutionele geschiedenis
van de archiefvormende instellingen, zulks ter ondersteuning van een verantwoorde
vervulling van de bovengenoemde opdrachten op het vlak van verwerving, bewaring,
ontsluiting en beschikbaarstelling.
Het coördineert tenslotte het archiefbeleid op nationaal niveau en streeft naar
een doeltreffende samenwerking in internationaal verband.

 1. INHOUD VAN DE FUNCTIE.
  4.1. Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.
  Bijdragen tot het wetenschappelijk beheer van de archiefbestanden bewaard in de RA te
  Kortrijk en Brugge en tot de wetenschappelijk verantwoorde terbeschikkingstelling van die
  archieven aan het publiek.
  Bijdragen tot het uitoefenen van de toezichtsfunctie van de RA te Kortrijk en Brugge.
  4.2. Resultaatgebieden.
  4.2.1. Kernresultaatsgebieden: wetenschappelijk onderzoek (60 % van de tijdsbesteding).
  1°. De zelfstandige realisatie van wetenschappelijke publicaties, met respect voor de
  technieken en reglementering van kracht binnen de instelling, en met aandacht voor innovatie
  en nieuwe concepten,
  Te behalen doelstellingen (mogelijke taken):
  1° de realisatie van inventarissen en archiefselectielijsten:
 • inventarisatie van het archief Winterhulp (comité West-Vlaanderen en plaatselijke comités
  West-Vlaanderen) (1940-1946, ca. 50 str. m.)
 • inventarisatie en selectie van het archief van de intercommunale Gaselwest (1865-2000, 58
  str. m.)
 • inventarisatie van het archief van de Sint-Amandsparochie te Zwevegem (18de-20ste eeuw,
  ca. 9 str. m)
  2°. deelnemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten die de instelling toelaten zijn
  onderzoeksexpertise te ontwikkelen, zijn kennis en zijn goede praktijken te verspreiden, en
  relevante informatie te verzamelen voor de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek
  inzake archivistiek.
  4.2.2. Bijkomende resultaatsgebieden: wetenschappelijke dienstverlening (10 % van de
  tijdsbesteding):
  1°. als archivaris het realiseren, op autonome wijze, en indien nodig door innovaties en
  nieuwe concepten, van publicaties in het kader van de wetenschappelijke dienstverlening,
  bestemd voor de diverse doelgroepen van de instelling;
  2°. deelnemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten die de instelling en de archivaris toelaten
  om zijn netwerken van wetenschappelijke dienstverlening te ontwikkelen, om zijn kennis en
  goede praktijken te delen en nuttige wetenschappelijke informatie te verzamelen voor de
  ontwikkeling van de publieke dienstverlening.
  4.2.3. Specifieke activiteiten op het vlak van de wetenschappelijke dienstverlening (30 % van
  de tijdsbesteding):
 • inspecties van rechtbankgriffies en parketsecretariaten in West-Vlaanderen; planning en
  opvolging werkzaamheden mobiele archiefploeg justitie
 • opvolging werkzaamheden project FOD Financiën in West-Vlaanderen (controle
  ontwerptoegangen, registratie aanwinsten)
 • inspecties van archieven van kerkfabrieken; planning en opvolging van overdrachten
 • Begeleiding vrijwilligers: projecten Notarius en dossiers oorlogsschade
 • beantwoorden van minder eenvoudige vragen in de leeszaal en schriftelijke en telefonische
  vragen betreffende wetenschappelijk onderzoek.
  4.2.4. Bijkomende eisen.
 • Integratie in de instelling en in het bijzonder de dienst waar u tewerkgesteld zult worden.
 • Bijdragen tot de verwezenlijking van de opdrachten van de instelling en een functionele
  kennis of expertise ontwikkelen ten gunste van de instelling.
 1. COMPETENTIEPROFIEL.
  5.1. Vereiste diploma’s en opleidingen.
  De kandidaat dient houder te zijn van een diploma van master of licentiaat in de geschiedenis,
  en bij voorkeur eveneens van een diploma van master of licentiaat in de archivistiek.
  5.2. Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaring(en), …).
  Een gevorderde kennis wordt gevraagd op volgende gebieden :
 • paleografie;
 • instellingsgeschiedenis;
 • archiefwetgeving;
 • technieken op het vlak van archiefontsluiting
 • selectie en waardering van archieven
  Een basiskennis wordt gevraagd op volgende gebieden:
 • collectiebeheer: materieel beheer, preventieve conservering;
 • collectiebeheer: restauratie;
 • collectiebeheer: digitalisering
 • collectiebeheer: beheer van digitale archieven, kennis van informatica met betrekking tot
  archief- en documentbeheer;
 • valorisatie, marketing en promotie;
 • ICT-vaardigheden : tekstverwerking;
 • ICT-vaardigheden : rekenbladen;
 • ICT-vaardigheden: databeheer;
 • schriftelijke en mondelinge expressie .
  5.3. Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden, …).
  1°. Omgaan met informatie : conceptualiseren.
  2°. Omgaan met taken : problemen oplossen.
  3°. Interpersoonlijke relaties :
 • in team werken;
 • servicegericht handelen;
 • samenwerken (sleutelcompetentie);
 • dienstbaarheid (sleutelcompetentie).
  4°. Persoonlijk functioneren :
 • inschikkelijkheid tonen;
 • zich aanpassen;
 • betrouwbaarheid tonen;
 • inzet tonen;
 • stressbestendigheid tonen;
 • doelstellingen halen;
 • loyaal handelen (sleutelcompetentie);
 • resultaatgerichtheid tonen (sleutelcompetentie);
 • zichzelf ontwikkelen (sleutelcompetentie).
 1. ARBEIDSVOORWAARDEN.
  6.1. Bezoldiging – loopbaan.
  De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Assistent-stagiair (klasse SW1) met de daaraan
  verbonden weddenschaal SW10 of SW11 (SW11 indien minstens 2 jaar erkende
  wetenschappelijke anciënniteit).
  Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen
  niet inbegrepen):
  SW10 (0 jaar anciënniteit): 39.633.43 € per jaar (3302.78 € per maand)

SW11 (2 jaar anciënniteit): 46.879.03 € per jaar (3.906.58 € per maand)
De normale tijdsduur van de stage bedraagt twee jaar.
6.2. Andere voordelen.

 • Vergoeding woon-werkverplaatsing
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Minimum 26 dagen verlof per jaar (voltijds)
 • Andere voordelen op www.fedplus.be
 1. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN.
  7.1. De gekozen kandidaat moet op de datum van zijn indiensttreding volgende voorwaarden
  vervullen:
 • Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of
  de Zwitserse Confederatie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
 • een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt.
  7.2. Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten
  volgende voorwaarden vervuld zijn:
 • houder zijn van het/de vereiste diploma(‘s) (zie punt 5.1 hierboven);
 • voldoen aan de vereiste technische bekwaamheden (zie punt 5.2 hierboven) en deze
  bewijzen.
 • voldoen aan de vereiste generieke competenties (zie punt 5.3. hierboven).
  7.3. In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de
  selectieprocedure.
  7.3.1. Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België.
  In dit geval zal de voorzitter van de jury van de wetenschappelijke instelling vooraf nagaan of
  het door de kandidaat voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de
  bepalingen van de richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese
  Gemeenschappen.
  Daarom dient de betrokken kandidaat aan zijn kandidatuur, behalve een kopie van het
  voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te voegen, nodig voor bedoeld
  onderzoek:
 • een vertaling van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits
  of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de
  Nederlandse taalrol; vertaling in het Frans voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld
  bij de Franse taalrol);
 • een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende
  inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf):
 1. het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma;
 2. moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma ?
 3. de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van
  bedoeld diploma;
 • een vertaling van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans,
  Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld
  bij de Nederlandse taalrol; vertaling in het Frans voor de kandidaten die kunnen worden
  ingedeeld bij de Franse taalrol).
  7.3.2. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.
 • De taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste
  diploma, bepaalt in principe de taalrol waarbij de kandidaat moet worden ingedeeld bij
  toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
 • Wanneer een diploma van doctor vereist is, dat werd behaald na verdediging in het

openbaar van een proefschrift (of wanneer de kandidaat een dergelijk diploma voorlegt om
aan de diplomavereisten te voldoen), wordt de taalrol dan ook bepaald door de taal waarin de
studiecyclus werd gevolgd die heeft geleid tot het universitair einddiploma dat toegang gaf tot
het doctoraat.

 • In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands,
  dient de betrokken kandidaat daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis,
  afgeleverd door SELOR, het Selectiebureau van de Federale Overheid, Simon Bolivarlaan 30,
  1000 Brussel (www.selor.be/nl/contact). Uit dit bewijs moet blijken dat de betrokkene
  geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de
  plaats komt van het opgelegde diploma:
  -taaltest Nederlands – artikel 7, voor een functie van niveau 1/A, indien de kandidaat wenst te
  worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol;
  7.3.3 Als je al contractueel of statutair bent in het openbaar ambt
  Bij zijn eerste aanwerving als statutair of bij zijn eerste indienstneming als contractueel in het
  openbaar ambt, wordt ieder personeelslid op een taalrol ingeschreven, te weten de
  Nederlandse of de Franse taalrol, wat onveranderlijk blijft. De overgang van de ene rol naar
  de andere is verboden, behoudens klaarblijkelijke vergissing bij de indeling.
  Van taalrol veranderen is niet mogelijk met een taalcertificaat dat het vereiste diploma kan
  vervangen dat de taalrol vastlegt.
 1. BIJKOMENDE INLICHTINGEN.
  Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan worden bekomen bij dhr. Karel
  Velle, Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel (tel.: 02 513 76 80; fax: 02 513 76 81; e-mail:
  karel.velle@arch.be).
 2. SELECTIEPROCEDURE.
 • De jury van de wetenschappelijke instelling bepaalt wie van de kandidaten, die een
  ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt worden geacht voor de
  betrekking (maximum 5 kandidaten kunnen aldus worden geselecteerd).
 • Indien de jury het noodzakelijk acht, kan hij de kandidaten vragen om eender welke
  bijkomende proef af te leggen die de jury bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven
  functie te beoordelen.
 • De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd
  worden om voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting met het oog op de vaststelling van
  de rangschikking der kandidaten.
 • Deze rangschikking wordt pas definitief nadat ze werd meegedeeld aan de betrokken
  kandidaten die daarbij de mogelijkheid hebben erover klacht in te dienen en te vragen om
  door de jury te worden gehoord.
 1. SOLLICITATIEPROCEDURE.
  10.1. De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de
  datum van bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad.
  Ze moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan: Diane Géronnez, Stafdienst
  Personeel & Organisatie, cel “werving en selecties” van de POD Wetenschapsbeleid, Simon
  Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel.
  10.2. In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd:
 • de gesolliciteerde betrekking;
 • het correspondentieadres; elke wijziging van dit adres dient onmiddellijk te worden
  meegedeeld.
  10.3. Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden:
 • een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae;
 • indien reeds wetenschappelijke activiteiten werden verricht: attesten om deze te wettigen
  (attesten afgeleverd door de werkgevers, de autoriteiten die beurzen toekenden, …); voor meer

informatie betreffende de te verstrekken inlichtingen: zie de nota betreffende de toekenning
van de wetenschappelijke anciënniteit die kan worden geraadpleegd op de website van de
POD Wetenschapsbeleid (www.belspo.be, rubriek “Vacatureberichten”). De nota kan ook via
mail aangevraagd worden op het adres selections-selecties@belspo.be ;

 • een kopie van het/ de vereiste diploma’s;
 • indien een diploma van doctor, behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift,
  wordt voorgelegd om te voldoen aan de diplomavereisten, dient bovendien een kopie te
  worden toegevoegd van het diploma dat werd behaald bij het afsluiten van de studiecyclus
  welke toegang gaf tot het doctoraat;
 • indien deze diploma’s, of één ervan, werden uitgereikt in een andere taal dan het
  Nederlands, Frans, Duits of Engels dient daarvan bij het voorgelegde dossier tevens een
  vertaling te worden toegevoegd;
 • een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken;
 • de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld onder punt 7.3.1., indien het/ de vereiste
  diploma(`s), behaald door de kandidaat, werd(en) uitgereikt door een andere dan een
  Belgische instelling;
 • het bewijs van taalkennis bedoeld onder punt 7.3.2., ingeval dit bewijs noodzakelijk is of
  wanneer de kandidaat wenst dat zijn indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat bewijs.
  10.4. Zijn onontvankelijk: de kandidaturen die bovenstaande sollicitatieprocedure niet
  respecteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *