De geschiedenis van het FAAD

Voorgeschiedenis
Ontstaan
Werkgroepen
Vandaag

Voorgeschiedenis
De opleiding beantwoordde van bij de start in 1989 aan een behoefte. Er bestond geen systematische scholing voor archivarissen. Afgestudeerden wachtte een missierol: archief was voor managers in de crisis van de jaren 1980 geen zaak om zich druk over te maken. Van bij het ontstaan van de opleiding heerste er bij docenten en afgestudeerden een zekere pioniersmentaliteit en was er bij de afgestudeerden een behoefte aan een alumniwerking. Net na het afstuderen van de eerste lichting studenten werd een eerste studiedag georganiseerd waarop afgestudeerden de belangrijkste resultaten uit hun verhandeling naar voren brachten. Dit initiatief werd jaarlijks of om de twee jaar herhaald. Deze studiedagen, meestal rond een centraal thema, vormden de ideale gelegenheid voor de afgestudeerden om elkaar terug te zien of om kennis te maken met afgestudeerden uit andere jaren.

Het bestaan van de opleiding raakte in de jaren ’90 stilaan bekend en vanuit diverse hoeken (zowel vanuit de privé als vanuit de overheid) kwam de vraag om cursussen archiefbeheer voor administratief personeel te geven. Dit vormde een extra belasting voor de docenten van de opleiding, die daarom samenwerkingsverbanden opzetten met een aantal afgestudeerden. Hierdoor ontstond niet zelden een hechte band tussen docenten en afgestudeerden. De opleiding werd steeds meer een aanspreekpunt voor allerhande zaken die het vakgebied betroffen: werkgevers vroegen advies i.v.m vacatures, archivarissen en afgestudeerden vroegen informatie over recente ontwikkelingen enz. Vanuit die taakuitbreiding groeide de idee om een officiële alumnivereniging op te richten. Op die manier konden de afgestudeerden immers hun steentje bijdragen bij de organisatie van studiedagen en van bijscholingen.

Ontstaan
Op vraag van Juul Verhelst – toenmalig voorzitter van de opleiding – en in samenwerking met enkele afgestudeerden werd in 1998 het FAAD boven de doopvont gehouden. Op dat moment kende de opleiding 73 afgestudeerden. Met ongeveer één derde van die afgestudeerden werd een voorbereidende vergadering gehouden waarna een collectief van afgestudeerden ontstond. Op zaterdag 13 juni 1998 werden het FAAD en zijn eerste stuurgroep voorgesteld. Betty Hoornaert werd verkozen tot voorzitter en Hilde Van Ongevalle tot secretaris. Sindsdien wordt op de jaarlijkse studiedag ook telkens een korte algemene ledenvergadering gehouden.

Werkgroepen
Bij de oprichting in 1998 kwamen verschillende FAAD-werkgroepen tot stand: de werkgroep Website, de werkgroep Automatisering, de werkgroep Belangenbehartiging en de werkgroep Archiefinitatie(f).

De werkgroep Website stond in voor het ontwerp en onderhoud van de websites van de archiefopleiding en het FAAD. Filip Boudrez, voorzitter van deze werkgroep, zorgde niet alleen voor de website maar ontwierp in 2001 ook de logo’s voor het FAAD en voor de opleiding.

Op initiatief van een aantal FAAD-leden werd ook een met de VVBAD gedeelde werkgroep Automatisering opgericht. Deze werkgroep houdt zich bezig met de problematiek van het elektronisch archief- en documentbeheer en zoekt naar oplossingen voor de archivering van digitale bestanden.

De werkgroep Belangenbehartiging werd opgericht om de belangen van de afgestudeerden van de archiefopleiding te verdedigen. Enerzijds deed men dit door te reageren wanneer in vacatures een te lage verloning werd voorgesteld of wanneer voor het profiel van een wetenschappelijk gevormde archivaris of documentbeheerder geen diploma’s gevraagd werden. Anderzijds werd ook uitgekeken naar vacante functies in de sector, om deze via het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel aan de geïnteresseerde afgestudeerden door te spelen. In 2001 werd de werkgroep Belangenbehartiging omgevormd tot de Informatiecel, die zich meer zou toespitsen op het verspreiden van informatie naar de leden van het FAAD.

De werkgroep Archiefinitiatie(f) kwam enkele malen samen om een nieuw nummer van de gelijknamige reeks uit te geven, maar het initiatief strandde na vier nummers op overbelasting van de docenten en op teruggeschroefde financiële middelen. Vandaag is er wel nog Digitaal Archiefinitiatie(f).

Na enkele jaren verminderde de werking van het FAAD. De leden van de stuurgroep en van de werkgroepen kregen het steeds drukker met hun eigen beroepsbezigheden, waardoor het onmogelijk werd ook nog veel tijd aan het FAAD te spenderen. De behoefte aan het forum bleef echter bestaan. De stuurgroep zorgde er via een rondschrijven naar alle leden voor dat er op de algemene ledenvergadering van 5 juni 2004 een nieuwe stuurgroep werd verkozen. Deze stuurgroep schafte de werkgroepen af. De ledenvergadering van 20 mei 2006 keurde een nieuw huishoudelijk reglement goed.

Vandaag
De huidige stuurgroep kiest bewust voor een verminderde maar des te meer kwalitatieve werking. De missie blijft hetzelfde: de contacten tussen afgestudeerden met het oog op uitwisseling van vakkennis en praktijkervaring bevorderen en het stimuleren van permanente bijscholing. Concreet werkt het FAAD nu rond vier pijlers: de jaarlijkse studiedag, het project Bij de archivaris op schoot, Digitaal Archiefinitiatie(f) en jobadvies.

Studiedag

De onderwerpen van de jaarlijkse studiedag zijn zo praktisch mogelijk gericht. De sprekers zijn zorgvuldig geselecteerde experten, meestal afgestudeerden van de opleiding. Op die manier kunnen zij hun opgebouwde expertise terugkoppelen naar hun collega’s en de opleiding. De laatste jaren wordt vaak ook bewust voor één of meerdere sprekers die geen archivaris of documentbeheerder zijn gekozen. Dit zorgt voor nieuwe en verfrissende inzichten.

De jaarlijkse studiedag is dé gelegenheid voor afgestudeerden om elkaar te ontmoeten!

Bij de archivaris op schoot

Naast de jaarlijkse studiedag organiseert het FAAD ook twee maal per jaar een bezoek aan een archiefinstelling in het kader van het project Bij de Archivaris op Schoot. Dit unieke project biedt aan beginnende archivarissen de mogelijkheid om praktische vragen te stellen aan meer ervaren collega’s. De verworven kennis kunnen ze dan meteen toepassen in hun eigen dagelijkse beroepspraktijk.

Digitaal Archiefinitiatie(f)

Het FAAD biedt ook de kans aan beginnende archivarissen om een eerste artikel te publiceren via de reeks Digitaal Archiefinitiatie(f).

Jobadvies

Natuurlijk blijft het FAAD ook jobadvies verstrekken aan de afgestudeerden van de opleiding: praktische tips bij het solliceren, doorverwijzen naar jobsites, wijzen op vacatures, …

Het FAAD helpt ook werkgevers uit de sector bij het vinden van de juiste man/vrouw bij een vacature.