VACATURE – Wetenschappelijk Medewerker in het kader van onderzoeksproject PARDONS (Rijksarchief, Master, bepaalde duur)

CONTEXT
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke
instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD)
Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18
vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel.
Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven
en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren
(bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, invloedrijke families, enz. die
een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Zij ziet erop toe dat
overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.
Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de
privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het
Rijksarchief stelt in zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd
publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de
prioriteiten voor de instellingen.


ONDERZOEKSPROJECT PARDONS
PARDONS (Topographies of Pardon Tales: Contextual Mapping of Pardon Letters in the Southern
Low Countries, 15th-17th c.) is een vierjarig onderzoeksproject gefinancierd door BELSPO in het
kader van BRAIN-be 2.0 en uitgevoerd door een team van onderzoekers van het Rijksarchief,
UCLouvain en KU Leuven. Het doel is de ontsluiting, de valorisatie en de wetenschappelijke
studie van de collecties gratiebrieven (remissiebrieven), die door de Bourgondische en
Habsburgse vorsten verleend werden. Deze duizenden documenten, waarin de omstandigheden
van een doodslag vaak tot in de details beschreven worden, behoren tot de meest prominente
vroegmoderne archiefreeksen in het Rijksarchief, niet alleen omwille van hun juridische
betekenis en de rijkdom van hun narratieve structuren, maar ook omwille van de uitzonderlijk
lange tijdspanne die ze bestrijken. Deze fascinerende verzamelingen van verhalen over
conflicten, geweld en ontwrichting van het dagelijkse leven vormen niet alleen een belangrijk

deel van ons culturele erfgoed, ze laten ook toe om nieuw licht te werpen op de
machtsstructuren en de sociale verhoudingen in de vroegmoderne Nederlanden.
Na digitalisering, beschrijving en transcriptie zullen zowel de beelden van de bronnen als de
transcripties gevaloriseerd worden op een website, die aan een breed publiek toegang verleent
tot deze brieven. Op basis van de gedetailleerde verhalen beschreven in de gratiebrieven, willen
we het discours en de gerechtelijke strategieën van de daders reconstrueren en nagaan hoe zij
omgingen met de wraakacties van de (familie van de) slachtoffers, die zich soms verzetten tegen
de toekenning van een gratie. Ook de machtsstructuren achter de gratieverlening brengen we in
kaart om te laten zien hoe de verlening van genade ook een element was van conflictbeheersing
op momenten van sociale en politieke disruptie. Door de verborgen verhalen uit gratiebrieven
te vertellen, zou dit project zelfs verre nakomelingen in contact kunnen brengen met dit
vergeten verleden van zowel slachtoffers als daders.


FUNCTIEBESCHRIJVING
Als actief lid van het onderzoeksteam werk je nauw samen met de onderzoekers van de andere
partners (UCLouvain en KU Leuven). Je voornaamste taak bestaat uit het beschrijven,
digitaliseren en begeleiden van de transcriptie (door vrijwilligers, i.s.m. Histories) van de
remissiebrieven.
Je zal een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de onderzoeksdatabank en de website. Ten
slotte zal je ook actief deelnemen aan de valorisatie van de onderzoeksresultaten in
wetenschappelijke congressen, workshops en publieksevenementen.


PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2-10, 1000 – Brussel en/of Rijksarchief te Leuven,
Vaartstraat 24, 3000 – Leuven

PROFIEL
DIPLOMA EN OPLEIDINGSNIVEAU
 Een diploma van master of doctor in de geschiedenis of een aanverwant vakgebied, bij
voorkeur met een specialisatie in de vroegmoderne periode
 Een diploma van master in de archivistiek is een pluspunt
TECHNISCHE COMPETENTIES
 Actieve kennis van Engels, Nederlands en Frans (van de Nederlandstalige kandidaten
verwachten we een goede passieve kennis van het Frans, van Franstalige kandidaten het
omgekeerde)
 Goede vaardigheden op het gebied van teamwork en communicatie

 Ervaring met het lezen van oud schrift
 Ervaring met onderzoek in vroegmoderne institutionele archieven is een pluspunt
 Ervaring met het beheer van databanken, crowdsourcings- en digitaliseringsprojecten is
een pluspunt

WERKVOORWAARDEN
Wij bieden
 Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar (verlengbaar met 2
jaar)
 Gewenste datum van indiensttreding: 15 juli 2021.
 Loonschaal:
o SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto
salaris van ca 2000 EUR, bij anciënniteit 0)
o of SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto
salaris van ca 2400 EUR, bij anciënniteit 2). Om toegelaten te worden tot de
schaal SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen
voorleggen.

Voordelen
 Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
 Voordelige hospitalisatieverzekering
 Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
 Minimaal 26 vakantiedagen per jaar
 Glijdend uurrooster, mogelijkheid tot recuperatie en tot telewerk
 Voordelen en interessante aanbiedingen via de Belspo en FED+ kaarten
 Bijkomende voordelen, zie www.fedplus.be

TAALREGIME
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de
Nederlandse of de Franse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten
op het gebruik van talen in bestuurszaken.


SELECTIEPROCEDURE
 Om in aanmerking te komen, dienen de kandidaten hun dossier (in PDF) uiterlijk op 23
april 2021 per e-mail te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met als referentie :
NAAM_VOORNAAM_kandidatuur_PARDONS_SW). Het dossier met de kandidatuur moet

worden ingediend in het Nederlands of het Frans en bevat minstens een motivatiebrief
en een curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden).
 De kandidaten die op basis van hun cv worden geselecteerd, zullen uitgenodigd worden
voor een interview op 7 mei 2021.
 Kandidaten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om ook de andere vacatures in het kader
van dit project in overweging te nemen.
 Voor bijkomende informatie over de te begeven functie of over het project kan u contact
opnemen met Eddy Put, Eddy.Put@arch.be.
 Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met
Sébastien Dubois, sebastien.dubois@arch.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *