VACATURE – Teamleader Informatie- en Archiefbeheer (Veiligheid van de Staat, Master, voltijds, onbepaalde duur)

Jobinhoud

Heb jij een historische interesse en een oog voor detail? Een passie voor het beheren en actualiseren van kennis binnen een jong en ambitieus team?  Hou je ervan om de leiding te nemen op een verbindende en verantwoordelijke manier? Weet je van aanpakken en ben je klaar voor een uitdaging binnen een boeiende werkomgeving?

De Veiligheid van de Staat (VSSE) is op zoek naar een Teamleader Informatie- en Archiefbeheer om een klein en dynamisch team van documentalisten aan te sturen. Samen met je team duik je het bijzonder archief van de VSSE in en werk je mee aan historische projecten waarbij je het verleden en het heden laat samenkomen met zicht op de toekomst.

Je staat in voor de organisatie, coördinatie, supervisie en leiding van de dagelijkse activiteiten van de dienst Archieven & Documentatie (A&D). Deze dienst is verantwoordelijk voor het beheer van het archief en voor het eenvoudig toegankelijk maken van documentatie voor de leden van de Veiligheid van de Staat (VSSE).

Als leidinggevende verdeel jede taken, volg je de activiteiten op en stuur je de medewerkers van je team aan zodat de beschikbare informatie toegankelijk wordt voor de collega’s.

 • Je bepaalt in samenspraak met de hiërarchie de prioriteiten. Je organiseert het werk binnen het team en waakt over de te respecteren deadlines. 
 • Je geeft instructies en verdeelt de taken en de dossiers. Je beheert de beschikbare informatie binnen het team op een efficiënte manier.
 • Je waakt over de kwaliteit, de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de archivering. Je garandeert de veiligheid van de documenten en archieven onder je verantwoordelijkheid.
 • Je pleegt overleg met de verschillende diensthoofden, coördinatoren en teamchefs over de mogelijke ondersteuning die jouw dienst kan bieden in de behandeling van de lopende dossiers.
 • Je geeft opleidingen en informatiesessies aan personeelsleden over het belang van informatie- en archiefbeheer en informatieveiligheid of je stelt hierover interne communicaties op.

Als organisator plan je, stel je werkmethodes op en garandeer je de naleving van de termijnen en het gebruik van efficiënte en conforme methodes zodat de informatie op het gepaste moment beschikbaar is.

 • Je stelt nieuwe methodes voor het ontsluiten van het archief voor en ontwikkelt ze binnen het team overeenkomstig de geldende wetgeving.
 • Je zorgt ervoor dat de doelstellingen, waarvoor jouw team verantwoordelijk is, uit het strategisch meerjarenplan en het operationeel jaarplan van de VSSE gerealiseerd worden.
 • Je speelt de rol van intermediaire schakel tussen de hiërarchie en jouw team.
 • Je pleegt overleg met alle betrokken secties van de VSSE teneinde een goede uitwerking te kunnen geven aan de prioriteiten van het jaarlijks actieplan.
 • Je stelt in aanloop naar de verhuis naar een nieuw gebouw een informatie- en archiefbeheersplan op.

Als vertegenwoordiger onderhoud jerelaties met externe partners (in België en het buitenland) en verdedigt het standpunt van de Veiligheid van de Staat binnen een internationale context.

 • Je neemt deel aan binnenlandse vergaderingen op expertiseniveau.
 • Je vertegenwoordigt de werkmethodes van de VSSE bij binnenlandse en buitenlandse contactmomenten.
 • Je fungeert als contactpersoon voor binnenlandse en buitenlandse collega’s die belast zijn met het beheer van de archieven van hun instellingen.
 • Je bouwt een netwerk met externe partners op en onderhoudt dit om informatie te verzamelen en uit te wisselen.
 • Je zorgt voor een correct antwoord conform de regelgeving op verzoeken tot inzage van externe partners.
 • Je stelt de methodes en de doelstellingen van de Veiligheid van de Staat in verband met informatie- en archiefbeheer voor.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek “meer info – contactpersonen”.

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst ‘Archieven en documentatie’ (A&D) van de Veiligheid van de Staat.

Binnen de Veiligheid van de Staat verzamelt, klasseert en beheert de dienst A&D alle relevante documentatie in een levend archief volgens de geldende wettelijke bepalingen.
Deze dienst zorgt er eveneens voor dat alle individuele of thematische dossiers en alle nuttige informatie op een gestructureerde manier, zowel op papier als digitaal, toegankelijk wordt gemaakt voor de interne en externe klanten van de Veiligheid van de Staat conform het wettelijk kader.

De Veiligheid van de Staat is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorismespionageextremismeproliferatieschadelijke sectaire organisaties en criminele organisaties. Daarnaast voert de Veiligheid van de Staat ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met gevoelige informatie omgaan.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

Werken voor de Veiligheid van de Staat, dat is kiezen voor een job met betekenis! Anders dan alle andere jobs! Wil je je nuttig voelen? Wil je je inzetten om verandering teweeg te brengen? We garanderen je een job met maatschappelijke perspectieven. Je zal rechtstreeks betrokken worden bij een organisatie die zorgt voor het behoud van de veiligheid van ons land door veiligheidsrisico’s te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

 Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt meerdere testen (situationele beoordelingstest + meerkeuzevragenlijst) op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview af bij de Veiligheid van de Staat ( Koning Albert II-laan 6, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Aanbod

STATUUT EN GRAAD

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

LOON

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

PREMIES

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR per maand bruto en een inlichtingentoelage van 290 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 252, 253 en 254 van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

VOORDELEN

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
  • uitgebreid opleidingsaanbod
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met gratis abonnement
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, …)
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring binnen de privé-sector
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • maaltijdcheques per gepresteerde dag
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • fitnessruimte waar je groepslessen kan volgen (o.a. zelfverdediging, krachttraining en uithouding) of samen met de sportcoach een persoonlijk trainingsschema kan uitwerken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk. Dit is enkel uitzonderlijk mogelijk in functie van de mogelijkheden binnen de dienst met een maximum van 3 dagen per maand na 1 jaar in dienst.

Wie contacteren?

OVER DE JOBINHOUD

 • Veiligheid van de StaatTeam RecruitmentVeiligheid van de Staat/job@vsse.be

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 08/01/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *