Archiefinitiatie(f)

Met Archiefinitiatie(f) wil het FAAD aan pas afgestudeerden de kans geven om een artikel te schrijven. In samenwerking met de VVBAD wordt dit artikel ook gepubliceerd in META, het vakblad van onze sector.

Elk artikel over een archivistisch onderwerp, al dan niet gebaseerd op de eindverhandeling, komt in aanmerking voor publicatie. Geïnteresseerden kunnen ons altijd contacteren via info@faad.be om hun bijdragen te bezorgen. Lees wel eerst even de auteursrichtlijnen zodat je weet aan welke voorwaarden je bijdrage inhoudelijk en formeel moet voldoen om in aanmerking te komen voor publicatie.

Volgende nummers zijn online raadpleegbaar:

  • Conglomeraatsarchieven. Waarom een archief inderdaad een hoop papier kan zijn. door Martijn Vandenbroucke. Samenvatting: Het begrip conglomeraatsarchief wordt vaak onzorgvuldig gehanteerd en de ontsluiting van een dergelijk archief vormt een uitdaging voor de beroepskennis van elke archivaris. In dit artikel wordt aan de hand van het archief van de Belgische Socialistische Partij een mogelijke aanpak toegelicht. Voor dit conglomeraatsarchief, waarin 11 archiefvormers werden onderscheiden, bleek het beter een pragmatische, beredeneerde werkwijze te hanteren dan strikt vast te houden aan het herkomst- en structuurbeginsel. Publicatie: 2007-02-01, 3 pagina’s, Lees pdf »
  • Een onderzoek naar de fractiearchieven in Vlaanderen. Casus: het fractiearchief van CVP-CD&V in de Vlaamse ‘decreterende instellingen’ (1970-2004), bewaard in het Kadoc. door Hannes Vanhauwaert. Samenvatting: Dit artikel is een algemene samenvatting van de conclusies van de verhandeling Archivistiek en Hedendaags Erfgoed- en Documentbeheer Fractiearchieven in Vlaanderen. Een verkennende studie met een inventaris van het fractiearchief van CVP-CD&V in de Vlaamse ‘decreterende’ instellingen’ (1970-2004) bewaard door het Kadoc. De casus van het CVP-CD&V-archief werd in dit korte artikel geabstraheerd tot op het niveau van alle archieven van de fracties in het Vlaamse Parlement . Het onderzoek naar het belang, de bewaartoestand, de archiefvorming, het archiefschema van en de reglementering over fractiearchieven in Vlaanderen worden er beknopt weergegeven. Publicatie: 2007-05-25, 4 pagina’s, Lees pdf »
  • De problematiek van moderne kloosterarchieven. Ordening en ontsluiting van het archief van de Parkabdij te Heverlee door Caroline Vleugels. Samenvatting: Dit artikel handelt over moderne kloosterarchieven. Deze archieven zijn vaak niet geordend en ontsloten, waardoor ze onbekend terrein zijn voor historici. Nochtans zijn ook deze bestanden erg waardevol. De problematiek wordt besproken en getoetst aan een praktijkvoorbeeld. In 2006 werd het moderne archief van de abdij van Park in het kader van de opleiding Archivistiek door de auteur geïnventariseerd. De tekst is een samenvatting van de verhandeling Conventuales et extra-conventuales : een archief op twee sporen. Inventaris van het Moderne archief van de abdij van Park te Heverlee-Leuven (1797-(1836)-2004). Brussel, 2006. Publicatie: 2008-03-01, 4 pagina’s, Lees pdf »
  • Op het goede spoor? Enkele problemen en uitdagingen bij het samenstellen van een archiefgids. door Annelies Somers. Samenvatting: Deze tekst behandelt de moeilijkheden en keuzes waarmee archivarissen kunnen geconfronteerd worden bij het samenstellen van een archiefgids. Meer concreet wordt ingegaan op de problemen die zowel thematiek, periodisering als de uiteindelijke vormgeving van een dergelijke gids kunnen opleveren. De nadruk ligt daarbij op het belang van een goede verhouding tussen wat het publiek van dit type archieftoegang verwacht en wat voor de archivaris wetenschappelijk te verantwoorden is en dit ondanks een gebrek aan richtlijnen ter zake. Publicatie: 2010-05-19, 4 pagina’s, Lees pdf »
  • 440 meter in 9 weken: De ontsluiting van het archief van de Generale Staf van de Rijkswacht volgens ISAD(G) door Ward Vansteenkiste. Samenvatting: In dit artikel werd getracht een methode aan te reiken om, op basis van een archievenoverzicht volgens ISAD(G) als theoretische uitgangspunt, op een snelle manier een ongeordend archiefdepot onder controle te krijgen. Publicatie: 2011-05-03, 8 pagina’s, Lees pdf »
  • De invloed van besparingen op het archiefbeheer door Sofie Roebben. Samenvatting: In dit artikel wordt aan de hand van een analyse van het archief van Ruimte Vlaanderen onderzocht met welke uitdagingen het archiefbeheer wordt geconfronteerd in een klimaat van geplande transities en besparingen. Ruimte Vlaanderen ontstond in 2011 door de samenvoeging van twee instellingen. Tegelijkertijd moest het agentschap door besparingen twee archiefbewaarplaatsen sluiten. Publicatie: 2015-06-26, 6 pagina’s, Lees pdf »

Tussen 1991 en 2000 verschenen volgende nummers, niet online raadpleegbaar:

Deze reeks kan worden geraadpleegd in de leeszaal van het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel.

  • Archiefinitiatie(f) 1. Archiefproblemen en -oplossingen. De eerste resultaten van de verhandelingen van de Bijzondere Licentie Archiveringstechnieken. Brussel, 1991.
  • Archiefinitiatie(f) 2. Archiefproblemen en -oplossingen. Stadsarchieven en bedrijfsarchieven. Brussel, 1993.
  • Archiefinitiatie(f) 3. Besparen en degelijk archief- en documentbeheer. Brussel, 1996.
  • Archiefinitiatie(f) 4. Door de archivistiek gestrikt. Liber amicorum prof. dr. Juul Verhelst. Brussel, 2000.