VACATURE – Assistent-stagiair voor het project BRAIN-COLLINT (War Heritage Institute, contract voor 2 jaar, klasse SW1)

Er is 1 openstaande vacature bij het War Heritage Institute (Jubelpark 3, 1000 Brussel).
Het War Heritage Institute (WHI) beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke
musea en militaire sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis
(Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de
Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmelberg (Heuvelland).
In het kader van het project BELSPO-COLLINT (BRAIN-be 2.0 Belgian Research Action
through Interdisciplinary Networks PHASE 2 – 2018-2023) recruteert het department 3
Publiekswerking een contractueel wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW1,
activiteitengroep Wetenschappelijk onderzoek.
Duur van het contract: 24 maanden (1 februari 2023 – 31 januari 2025).

TAALREGIME
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de
Nederlandse taalrol bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het
gebruik van talen in bestuurszaken.

INHOUD VAN DE FUNCTIE
2.1 Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.
Het WHI doet onderzoek naar het Belgische oorlogsverleden en de impact van oorlogen op
burgers. BELSPO COLLINT is een onderzoeksproject naar de internering van collaborateurs
vanaf september 1944, naar de organisatie van deze internering en de werking van het militair
gerecht.
Het onderzoeksproject loopt over twee jaar en omvat de contextualisering van de gevallen
van internering van mensen die verdacht werden van collaboratie met de vijand op het einde
van de Tweede Wereldoorlog in België en de analyse van de besluitvormingsprocessen in die
context. Deze contextualisering zal historische, juridische, criminologische en sociologische
benaderingen integreren. Het onderzoeksproject wil bijdragen tot een beter begrip van de
organisatie van de internering en de werking van het krijgsgerecht, maar ook de mythes rond
deze problematiek in vraag stellen en eventueel ontkrachten. Centraal in het onderzoek staat
het Fort van Breendonk, een site beheerd door het War Heritage Institute. De ongeveer 700
burgers geïnterneerd in het kamp van Breendonk zullen centraal staan in het onderzoek (een
van de doelen van dit project is het opzetten van een databank van alle Breendonkse geïnterneerden), aangevuld met een steekproef van burgers geïnterneerd in andere kampen in verschillende regio’s (Wallonië, Brussel en Vlaanderen). Het project vindt plaats in nauwe samenwerking met de Koninklijke Militaire School. Elk van beide instellingen zal één onderzoeker aanwerven. De twee onderzoekers van dit project zullen intensief samenwerken, maar zullen ook elk een reeks duidelijk afgebakende taken hebben die verschillende aspecten van het project bestrijken. In het WHI wordt het project geleid door Dr. Patrick Nefors.

2.2. Resultaatgebieden.

Het is de bedoeling dat het onderzoek resulteert in een research tool en een publicatie.

 1. PROFIEL EN COMPETENTIES
  3.1 Vereiste diploma’s en opleidingen.
  De kandidaat dient houder te zijn van een universitair diploma licentiaat in de geschiedenis.
  3.2 Technische competenties (kennis, specialisaties, ervaringen,…).
  De kandidaat moet verder:
  • ervaring hebben met historisch onderzoek rond de Tweede Wereldoorlog en de nasleep
  ervan en/of met de werking van het Belgische militaire gerecht;
  • een goede kennis hebben van het Frans en het Engels;
  • uitstekend overweg kunnen met Microsoft Office (Word, Excel en Access).
  3.3 Overige competenties (gedragscompetenties, vaardigheden) die tijdens het interview
  zullen geëvalueerd worden.
  De kandidaat moet ook:
  • gestructureerd en zelfstandig kunnen werken;
  • resultaatgericht zijn en zich houden aan de vooropgestelde doelstellingen en termijnen;
  • flexibiliteit aan de dag leggen;
  • goed functioneren in een team;
  • discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens.
 2. AANBOD
  4.1. Een contract van bepaalde duur (2 jaar) in de klasse SW1.
  De gekozen kandidaat wordt aangeworven als assistent-stagiair met de daaraan verbonden
  weddenschaal.
  Minimumbezoldiging (brutobedragen rekening houdend met de huidige index, reglementaire
  toeslagen niet inbegrepen):
  • in de weddenschaal SW10: bruto 42.900,12 euro per jaar (3.575,01 euro per maand).
  4.2. Andere voordelen.
  • Gratis woon-werkverkeer (met het openbaar vervoer);
  • Vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
  • Mogelijkheid tot occasioneel telewerk.
 3. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN
  5.1. De laureaat moet op de datum van indiensttreding volgende voorwaarden vervullen:
  • Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of
  de Zwitserse Confederatie;

• de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
• een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt.
5.2. Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten
volgende voorwaarden vervuld zijn:
• de vereiste technische kundigheden bezitten (zie punt 3.2 hierboven) en deze bewijzen;
• de vereiste generieke competenties bezitten (zie punt 3.3 hierboven) en deze bewijzen
gedurende de stageperiode;
• het vereiste diploma bezitten (zie punt 3.1 hierboven).
5.3. In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de
selectieprocedure.
5.3.1. Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België.
In dit geval zal de voorzitter van de jury van het WHI vooraf nagaan of het door de kandidaat
voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de
Richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
Daarom dient de betrokken kandidaat aan zijn kandidatuur, behalve een kopie van het
voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te voegen, nodig voor bedoeld
onderzoek :
• een vertaling van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits
of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij
de Nederlandse taalrol);
• een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende
inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf):

 1. het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma;
 2. moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma?
 3. de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van
  bedoeld diploma;
  • een vertaling van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans,
  Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden
  ingedeeld bij de Nederlandse taalrol).
  5.3.2. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands.
  • De taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste
  diploma, bepaalt in principe de taalrol waarbij de kandidaat moet worden ingedeeld bij
  toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
  • Indien de kandidaat/-ate een diploma van doctor voorlegt om aan de diplomavereisten te
  voldoen, wordt de taalrol bepaald door de taal waarin de studies werden gedaan die hebben
  geleid tot het universitaire einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat.
  • In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands,
  moet de betrokken kandidaat in het bezit zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door
  SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid – voorheen : Vast Wervingssecretariaat –
  Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel; tel. : +32-(0)2-788 66 32; e-mail : taal@selor.be),
  waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het
  vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma. Dit bewijs van
  taalkennis moet uitgereikt zijn na een proef over de taalbeheersing van het Nederlands die
  verwacht wordt van de houders van één der hierboven onder punt 5.1 bedoelde diploma’s.
 4. BIJKOMENDE INLICHTINGEN
  Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan worden ingewonnen bij
  Dr. Patrick Nefors, Hoofd Documentatiecentrum, Jubelpark 3, 1000 Brussel;
  patrick.nefors@warheritage.be, tel: 02 737 79 39.
 5. SELECTIEPROCEDURE
  • De jury van het WHI oordeelt wie van de kandidaten die een ontvankelijke kandidatuur
  hebben ingediend als het meest geschikt wordt beschouwd voor de betrekking (maximum 5
  kandidaten kunnen aldus worden geselecteerd).
  • Indien de jury dit noodzakelijk acht, kan hij de kandidaten vragen om eender welke
  bijkomende proef af te leggen die de Jury bepaalt om hun geschiktheid voor de functie te
  beoordelen.
  • De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens worden
  uitgenodigd om voor de jury te verschijnen voor een selectiegesprek, waarna er een
  rangschikking van de laureaten zal worden opgesteld.
  • Deze rangschikking wordt pas definitief nadat ze werd meegedeeld aan de betrokken
  kandidaten die daarbij de mogelijkheid hebben erover klacht in te dienen en te vragen om
  door de jury te worden gehoord.
 6. SOLLICITATIEPROCEDURE
  8.1. De kandidaturen moeten uiterlijk worden ingediend op 31 december 2022 om
  middernacht.
  Ze moeten worden verstuurd naar jobs@whi.be.
  8.2. In de kandidatuur dient te worden vermeld op welk e-mailadres de kandidaat kan worden
  gecontacteerd teneinde hem/haar in kennis te stellen van zijn/haar plaats in de rangschikking
  der kandidaten.
  8.3. Aan de kandidatuur toe te voegen documenten:
  • een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae;
  • een kopie van het/de vereiste diploma’s;
  • indien een diploma van doctor, behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift,
  wordt voorgelegd om te voldoen aan de diplomavereisten, dient bovendien een kopie te
  worden toegevoegd van het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat,
  alsmede een vertaling van bedoeld einddiploma indien het werd uitgereikt in een andere taal
  dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten
  die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol);
  • een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken;
  • de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld onder punt 5.3.1, indien het/de vereiste
  diploma(‘s), behaald door de kandidaat, werd(en) uitgereikt door een andere dan een
  Belgische instelling;
  • het bewijs van taalkennis bedoeld onder punt 5.3.2, ingeval dit bewijs noodzakelijk is of
  wanneer de kandidaat wenst dat zijn/haar indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat
  bewijs.
  8.4. Er zal geen rekening worden gehouden met kandidaturen die niet werden ingediend
  overeenkomstig de hierboven bepaalde sollicitatieprocedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *