VACATURE – Wetenschappelijke Archiefmedewerker (Provincie West-Vlaanderen – Startbaan, Master, Contract bepaalde duur)

Over ons

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een Wetenschappelijk archiefmedewerker, Archiefdienst

Aard van de aanstelling

 • Een aanstelling als adjunct-adviseur (niveau A1-3) in contractueel verband (bepaalde duur: startbaanovereenkomst = 1 jaar), met voltijdse prestaties;
 • Standplaats: Provinciaal Archief, Gistelse Steenweg 528, 8200 Sint-Andries.

Je wordt tewerkgesteld binnen de sectie Archief van de Dienst Bestuurszaken, fiscaliteit en juridische advisering.

De sectie Archief onderhoudt contacten met belanghebbenden uit alle provinciale diensten, de beleidsactoren van de provincieraad en de deputatie, en de provinciegriffier in verband met document- en archiefbeheer.

De medewerkers binnen deze dienst waarborgen het correct archiveren en beheren van de dossiers die doorheen de jaren worden opgemaakt door de provinciale diensten en privaatrechtelijke instellingen/faciliteiten met een bovenlokale werking.

De sectie Archief denkt proactief na over de manier waarop belangrijke documenten gearchiveerd dienen te worden zodoende een optimale dienstverlening naar de gebruikers te waarborgen. Dit houdt eveneens het uitwerken van een aanpak rond digitaal archiefbeheer in.

De adjunct-adviseur – wetenschappelijk archiefmedewerker rapporteert aan de provinciaal archiefconsulente-sectiehoofd.

Basisdoelstelling

 • Je waarborgt de goede bewaring, toegankelijkheid en raadpleegbaarheid van het archief ten behoeve van historische of andere onderzoekers.
 • Je brengt de inhoud van bestaande archieven in kaart en geeft deze op een duidelijke, verstaanbare wijze weer om buitenstaanders hun weg te doen vinden in de documenten.
 • Je waakt over de staat van de archieven en geeft aan welke documenten gerestaureerd dienen te worden om hun instandhouding te garanderen.
 • Je volgt relevante opleidingen en studiedagen om nieuwe kennis rond archiefbeheer op te doen en je gebruikt deze kennis in je dagelijkse werking.

Extra informatie

 • Occasioneel is thuiswerk mogelijk (bv. volgen online opleiding, nalezen en corrigeren inventaris)

Vaktechnische competenties

 • Kennis van modellen van overheidsmanagement en -organisatie
 • Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein
 • Basisinzicht in de structuur van het Provinciebestuur, Provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden
 • Goede kennis van archiefwetgeving, archieforganisatie in Vlaanderen en algemene vak methodiek ondermeer werken met selectielijsten en de provinciale overdrachtsmethode
 • Kennis van MS office

Over de functie

Generieke resultaatgebieden

 • Vertegenwoordigen van de dienst of dienstonderdeel
 • Instaan voor optimale informatiedoorstroming en communicatie
 • Ondersteunen van en verlenen van advies aan de beleidsbepalers
 • Dossierbehandeling

Specifieke resultaatgebieden

Archiefbeheer

 • Goede bewaring, toegankelijkheid en raadpleegbaarheid realiseren van privaatrechtelijke archieven bewaard in het provinciaal archief
 • Adviseren over bewaring, selectie en vernietiging van documenten
 • Toezicht houden op het onderzoek ten behoeve van derden
 • Inbreng realiseren bij publieksgerichte projecten
 1. Profiel

KERNCOMPETENTIES

Permanente ontwikkeling

 • Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionele ontwikkeling met een duidelijk plan voor de verbetering van de eigen prestaties
 • Creëren van een leerklimaat

Integriteit

 • Integer en correct blijven handelen ook in complexe situaties en onder druk
 • Signaleren van niet integer gedrag en ondernemen van actie
 • Respect en openheid voor anderen stimuleren

GEDRAGSCOMPETENTIES


Visie ontwikkelen

 • Bijdragen tot de visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein
 • Voorstellen ontwikkelen op basis van de uitgestippelde organisatiestrategie
 • Trends en verbanden zien met andere situaties of evoluties binnen andere beleidsdomeinen
 • Vertalen van trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden binnen het eigen beleidsdomein

Adviseren

 • Verwerken van informatie bij de opmaak van nota’s, dossiers, meerjarenplannen, …
 • Situeren van dossiers of problemen in een ruimere context en lange termijnperspectief
 • Betrekken van de juiste personen of instanties bij een dossier of opdracht

Kwaliteitsvol werken

 • Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria
 • Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren
 • De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd

Netwerken

 • Relaties leggen en onderhouden met mensen binnen en buiten de organisatie
 • Bij eigen beslissingen rekening houden met de opdracht en belangen van andere diensten
 • Belangen en posities van anderen kunnen doorzien en daarmee kunnen omgaan

Klantgerichtheid

 • Kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen
 • Inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties
 • Op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de afdeling of de organisatie
 • Anderen stimuleren om klantgericht te werken

Je profiel
 • Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een masterdiploma in de Geschiedenis of Archivistiek;
 • Op uiterste inschrijvingsdatum jonger zijn dan 26 jaar en voor de duur van het contract, voldoen aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.


Ons aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een adjunct-adviseur gaat van 40.37,06 euro tot 62.818,40 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

• Maaltijdcheques (€ 8/dag)

• Vakantiegeld

• 35 jaarlijkse vakantiedagen

• Eindejaarstoelage

• Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer

• Fietsvergoeding

• Uitgebreide opleidingsmogelijkheden


Verloop van de procedure

Selectieprogramma

mondeling gedeelte

Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Het mondeling gedeelte kan voorafgegaan worden door psychotechnische proeven of een schriftelijke voorbereiding.

Rangschikking

Na de selectie wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten opgemaakt.


Hoe solliciteren

U kan zich enkel geldig inschrijven voor deze selectie tot en met maandag 9 mei 2022 via de link die vermeld staat bij de vacature.


Meer weten

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Susanne Wiesinger, sectiehoofd werving en selectie, dienst Personeel & HRM

(tel. 050 40 34 11, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).

Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op

http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

Solliciteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *