VACATURE – Projectmedewerker digitale collectieregistratie In Flanders Fields Museum (voltijds contract bepaalde duur – B1-B3 – 14 maanden), Stad en OCMW Ieper

Functie:

Als projectmedewerker maak je werk van de digitale registratie en ontsluiting van de collecties van het IFFM en haar kenniscentrum. In overleg met de wetenschappelijk medewerkers van het IFFM en de IT-dienst van Stad Ieper breng je orde en structuur in alle digitale en te digitaliseren verzamelingen van het IFFM en het kenniscentrum. Je realiseert op vakkundige wijze een inhaalbeweging in de digitale collectieregistratie van het IFFM.

Profiel:

 • Je hebt kennis van of ervaring met documentbeheer en digitale archivering
 • Je hebt de gave en motivatie om op basis van jouw kennis van archivistiek op vrij zelfstandige basis een onderscheiden bijdrage te leveren aan een team van gedreven wetenschappelijk medewerkers
 • Je beschikt minimaal over een bachelor diploma

Aanbod:

Je komt terecht in een uitdagende en gezinsvriendelijke organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. Je komt in dienst met een voltijds contract van bepaalde duur (38/38 voor 14 maanden). Verloning in graad B1-B3 met als extra’s: maaltijdcheques, fietsvergoeding, groepsverzekering, opleidingsmogelijkheden,…Indiensttreding ten vroegste vanaf 1 mei 2019.

Interesse?

Bezorg dan uiterlijk op 19 maart 2019 je motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van je diploma:

 • per post verstuurd aan de personeelsdienst, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
 • OF tegen ontvangstbewijs aan een medewerker van de personeelsdienst, op hetzelfde adres
 • OF via e-mail naar wervingen@ieper.be (tegen ontvangstbevestiging).

De postdatum of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.
Infobundel projectmedewerker In Flanders Fields Museum

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

1. Algemene toelatingsvoorwaarden

Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten: 1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het gemeentelijk strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarvoor een schriftelijke toelichting voorleggen. 2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan vóór de effectieve tewerkstelling bij de gemeente. 4° nationaliteit: §1. Met uitzondering van de functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder die voorbehouden zijn voor Belgen staan alle statutaire functies open voor de onderdanen van de EU-lidstaten, lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en de Zwitserse Bondsstaat, die op grond van de Belgische wetgeving toegang hebben tot het wettige verblijf in België en een algemeen geldende toegang hebben tot de Belgische arbeidsmarkt. (Dit zijn per 1 januari 2007: België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden of de Zwitserse Bondsstaat.) §2. Alle contractuele functies zijn toegankelijk voor kandidaten die wettig in België verblijven en op de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten.

2. Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Als een kandidaat zijn diploma niet in het Nederlandstalige onderwijs heeft behaald, is alleen SELOR bevoegd om de taalkennis vast te stellen. 2° slagen voor de selectieprocedure.

3. Aanwervingsprocedure

Aan elke aanwerving gaat een selectieprocedure vooraf. De kandidaten leveren bij indiening van hun kandidatuur het bewijs dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden. De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde bewijzen. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten definitief tot de selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die geweigerd worden, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van de reden voor de weigering.

Infobundel projectmedewerker In Flanders Fields Museum

Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon afschrift voor de vereiste bewijzen. Eensluidend verklaarde afschriften worden alleen gevraagd aan de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectie.

4. Selectietechnieken

De kandidaten moeten slagen in een examen bestaande uit een schriftelijk, praktisch en/of mondeling gedeelte.

Indien de omvang van het aantal kandidaten dermate de organisatie van de selectie bemoeilijkt, kan de aanstellende overheid beslissen om een preselectie te houden van zodra er meer dan 10 kandidaten zijn.

5. Resultaat van de selectie

Om als geslaagd aanzien te worden dient de kandidaat 50 % per selectietechniek en 60 % op het totaal van de selectie te behalen. Om toegelaten te worden tot de volgende selectietechniek dient de kandidaat geslaagd te zijn op de voorafgaande selectietechniek(en).
Infobundel projectmedewerker In Flanders Fields Museum

Functiebeschrijving

1. Plaats in het organogram

Je werkt voor het In Flanders Fields Museum (IFFM) dat deel uitmaakt van de dienst Toerisme & Musea van Stad Ieper. Je werkt intensief samen met de wetenschappelijke dienst van het IFFM en rapporteert aan de coördinator van het IFFM.

2. Missie, visie & doelstelling van de organisatie

Stad en OCMW Ieper streven naar een hoogstaande dienstverlening op maat van onze burgers, bedrijven en bezoekers, en dit op alle beleidsdomeinen die aan onze organisatie zijn toevertrouwd. Samen gaan we voluit voor een warme, sociale stad waar het aangenaam leven is in een groene omgeving, en waar jong en oud zich thuis voelen. We richten de blik resoluut op de toekomst zonder ons rijke verleden uit het oog te verliezen. We gaan verantwoordelijk en respectvol om met elkaar en duurzaam met de middelen die ons worden aangereikt. Op die manier willen we verder uitgroeien tot een levendige, bruisende stad die alle ruimte geeft aan creatieve en innovatieve ideeën. Een stad waar we allemaal fier op kunnen zijn.

3. Taak van de dienst

De dienst Toerisme & Musea staat in voor het beheer van de dienst Toerisme en voor de uitbouw, het wetenschappelijk, financieel en zakelijk beheer van het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum, het kenniscentrum en het bezoekerscentrum.

De dienst verzorgt onder andere het onthaal van bezoekers en ticketting, marketing en promotie, boekhouding en reservaties. In het bezoekerscentrum baat de dienst bovendien een shop uit en wordt een permanente streektentoonstelling onderhouden en ontwikkeld. Naast deze opdrachten behoort het verzamelen, bewaren, bestuderen en tentoonstellen van (kunst)patrimonium en eigendommen van onze instellingen eveneens tot de belangrijkste taken van de dienst.

De dienst treedt ook op als (mede)organisator van toeristische manifestaties en plechtigheden, bij de ontwikkeling van toeristische producten, het samenstellen van arrangementen voor groepen en individuen, en het aantrekken en begeleiden van binnen- en buitenlandse pers en toeristische promotie.

4. Functie inhoud

Je maakt op vakkundige wijze werk van de digitale registratie en de ontsluiting van de collecties van het IFFM en haar kenniscentrum:

– In overleg met de wetenschappelijk medewerkers van het IFFM en de IT-dienst van Stad Ieper breng je op transparante wijze orde en structuur in alle digitale en te digitaliseren verzamelingen van het IFFM en het kenniscentrum. Dit in voorbereiding op een geïntegreerde digitale omgeving voor het onderzoek en op de ontsluiting van de collecties van ons museum.

– Je realiseert een inhaalbeweging in de digitale collectieregistratie van het IFFM.

– Je maakt dagdagelijks gebruik van je kennis van documentbeheer, archivistiek en in het bijzonder van digitale tools die hiertoe bijdragen.

Op basis van interne en externe evoluties kunnen aan dit takenpakket nieuwe taken toevertrouwd worden. Hiervoor wordt de nodige opleiding aangereikt.

5. Competenties

Algemene competenties:

Voortdurend verbeteren:

 • Je hebt een grondige vakkennis, werkt resultaatsgericht en kwaliteitsvol. Je bent bereid om continu bij te leren
 • Je onderneemt de nodige acties om de gewenste/vooropgestelde resultaten te bereiken en leeft de kwaliteitsnormen na.
 • Je bent kritisch ingesteld, doet voorstellen en signaleert problemen (zowel over de eigen taak als over de eigen organisatie).
 • Je kan omgaan met feedback en leert uit fouten. Je geeft niet op bij tegenslagen.
 • Je leert nieuwe taken aan en integreert nieuwe kennis/informatie in het eigen werkveld.

Klantgericht:

 • Je onderneemt op een (klant)vriendelijke manier de nodige actie.
 • Je helpt klanten en bezoekers op een vriendelijke en gepaste wijze. Je bent luisterbereid en aanspreekbaar. Je respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie.
 • Je blijft beleefd bij opmerkingen of klachten. Je bent empathisch, maar toch correct.
 • Je houdt rekening met de behoeften en vragen van de klant om zo de meest geschikte oplossing te bieden, zelfs wanneer die vragen en problemen minder voor de hand liggen.

Samenwerken:

 • Je werkt met anderen aan een gemeenschappelijk doel/project
 • Je bent collegiaal. Je helpt anderen spontaan waar nodig en geeft de informatie die voor anderen belangrijk is, tijdig door.
 • Je laat het eigen standpunt gemakkelijk los als hiermee het gezamenlijk doel is gediend. Je vraagt de mening van anderen bij het maken van plannen.
 • Je probeert een goede sfeer te creëren en de samenwerking binnen het team te stimuleren.

Betrouwbaar:

 • Je handelt consequent en correct. Je maakt verantwoord gebruik van middelen en houd je aan de afspraken.
 • Je kan goed functioneren binnen het vooropgesteld takenpakket, je handelt correct en respecteert normen en regels ook zonder toezicht.
 • Je handelt conform de waarden en doelstellingen van de organisatie, ook als er geen duidelijke regelgeving voor bestaat.
 • Men kan op jou rekenen, je vertoont voorbeeldgedrag. Je zoekt geen eigen voordeel en komt uit voor eigen nalatigheden en fouten.

Betrokken:

 • Je wil je job zo goed mogelijk uitoefenen, neemt verantwoordelijkheid op en stelt je loyaal op.
 • Je bent geïnteresseerd in de organisatie en zorgt voor loyale uitvoering van de beslissingen.
 • Je levert een consequente bijdrage tot een positieve beeldvorming (imago) van de werkgever.
 • Je draagt de standpunten (visie) van de organisatie uit, zowel bij medewerkers als extern.
 • Je neemt initiatief.

Veranderingsgezind:

 • Je past je flexibel aan aan nieuwe evoluties en staat open voor nieuwe dingen.
 • Je hebt aandacht voor de omgeving en de nieuwe evoluties die zich voordoen.
 • Je kan op een vlotte manier inspelen op wijzigende planningen, tendensen. Je denkt na over veranderingen en onthaalt deze positief.
 • Je kan zelf met een nieuw plan van aanpak komen en dit voorstellen.

Functiespecifieke competenties

 • Zelfstandig Je kan zonder veel hulp de juiste keuzes maken, prioriteiten stellen, tot een resultaat komen.
 • Je verricht taken zonder hulp van anderen en probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden.
 • Je ontrafelt probleemstellingen met een scherp analytisch vermogen om zo tot gepaste oplossingen te komen.
 • Je zoekt spontaan naar een efficiënt en effectief gebruik van tijd en middelen.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *