VACATURE: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) – Archivaris/Informatiewetenschap/Documentalist (m/v)

Inhoud van de functie

Er is momenteel een vacature voor een contractueel assistent archivaris bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Het betreft een functie als contractueel wetenschappelijk medewerker, met een contract van 1 jaar met mogelijkheid tot verlengen. Voltijdse functie (38 uur/week).

Doelstellingen van de functie

De doelstellingen van de voor de dienst verantwoordelijke medewerker zijn :

Daartoe wordt de medewerker belast met:

 • tijdens de volledige levenscyclus van de archieven, zorgen, naargelang de beschikbare middelen, voor de naleving van de grondbeginselen van het records management en de archiefwetenschap en aldus bijdragen tot de bewaring van hun bewijskracht en historische getuigenis (archivistisch bestemmingsbeginsel) ;
 • verzorgen binnen de instelling van het verzamelen en de verwerking (beknopte beschrijving en conditionering) van de archieven voor permanente conservering ;
 • de dienstverlening verzekeren door het informeren over de collecties, door hulp te verlenen aan de onderzoekers en door het communiceren van archieven in de leeszaal ;
 • de verwerking (inventarisering en conditionering) verzekeren van archieven in afwachting van behandeling;
 • de digitalisering van de archieven waarvoor hij verantwoordelijk is ondersteunen; zo nodig, actief bijdragen tot de definitie en de opvolging van lopende digitaliseringsprojecten (met name Digit04);
 • actief interveniëren in het beheer en de ontwikkeling van een database met de open source software ICA-AtoM .

Resultaatsgebieden

De medewerker zal zowel theoretische als praktisch betrokken zijn bij de uitbreiding van de inhoud (metagegevens) en het verspreiden en valoriseren van de digitale inhoud via de programma’s DIGIT-03 en Digit-04.

De medewerker wordt ook verondersteld actief te communiceren rond de hem toevertrouwde taken en projecten, dit in alle vereiste vormen : post, infosessies, colloquia, rapportering, PV’s van vergaderingen, opstellen van infoteksten over het digitaliseren en valoriseren van het documentaire patrimonium, …

Positionering van de functie

De aan te werven medewerker zal de verantwoordelijke voor de dienst Archief van de KMSKB (AKMSKB) volledig vervangen tijdens haar afwezigheid (12 maanden, wat overeenstemt met de duur van het aangeboden contract), dit wat betreft het dagelijks beheer van de dienst, de interne en externe correspondentie en elke andere in de functiebeschrijving vermelde taak.

De medewerker wordt met name verondersteld in goede verstandhouding samen te werken met de vrijwilligers van de dienst Archief alsook met de verantwoordelijken van twee andere documentaire diensten binnen de instelling: de Bibliotheek van de KMSKB en het Archief voor hedendaagse kunst in België (AHKB).

Werkgever

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) die ressorteren onder de POD Federaal Wetenschapsbeleid en staan onder het gezag van Mevrouw de Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en het Wetenschapsbeleid.

De Musea hebben als opdracht, in hun hoedanigheid van openbare dienst, wetenschappelijk werk te verrichten en een belangrijke rol te spelen op cultureel vlak. Zij bewaren en bestuderen collecties bestaande uit meer dan 20.000 kunstwerken (sculpturen, schilderijen, tekeningen) vervaardigd van het einde van de Xe eeuw tot nu.

Om en bij de 2.500 werken zijn tentoongesteld, verspreid over het Old Masters museum, het Modern museum, het Constantin Meunier museum , het Antoine Wiertz museum, het Magritte museum en het nieuwe Fin-de-Siècle museum. De documentaire middelen die de Bibliotheek, het AHKB en de AKMSKB bevatten worden voortdurend uitgebreid en ter beschikking van het publiek gesteld. De KMSKB ontwikkelen de digitalisering van hun collecties steeds verder, zowel voor de conservering, de verspreiding, de valorisatie als de studie ervan.

Profiel

Vereist diploma 

Universitair diploma georiënteerd Informatiewetenschap en/of Archiefwetenschap en documentbeheer.

Een bijkomend universitair diploma Geschiedenis of Kunstgeschiedenis is een pluspunt.

Talen

Franstalig of Nederlandstalig (met een goede kennis van de andere landstaal als pluspunt).

(Passieve) kennis van het Engels is ook vereist.

Vereiste technische / redactionele ervaring

 • Professionele ervaring op documentair gebied (archief, documentatie en bibliotheek).
 • Ervaring in het begeleiden van digitaliseringsprojecten is een pluspunt.
 • Artikels gepubliceerd hebben in wetenschappelijke tijdschriften is een pluspunt. De kandidaat zal een exemplaar of een kopie van een van zijn belangrijkste publicaties bij zijn CV, motiveringsbrief en kopie van zijn diploma(‘s) voegen.

Generieke vaardigheden

 • nauwkeurig en zeer georganiseerd
 • verantwoordelijkheidsbesef en persoonlijke inzet
 • aanleg voor teamwerk
 • flexibiliteit
 • loyaliteit
 • ruimdenkendheid
 • naleving van deadlines
 • communicatiegericht

Technische vaardigheden

 • Beheersing van het legale en reglementaire kader mbt archiefbeheer. In dit opzicht zal de medewerker de aanbevelingen van het Algemeen Rijksarchief en met name van de dienst Toezicht, Advisering en Coördinatie van verwerving en selectie naleven (koninklijke besluiten van 18 augustus 2010, BS van 23.09.2010, blz. 58712-58729, tot uitvoering van artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 en van de artikelen 1, 5 en 6 bis van dezelfde wet).
 • Beheersing van de GDPR.
 • Beheersing van de IT-tools en het internet.
 • Op vlak van digitalisering : kennis van de normen, formats, vragen met betrekking tot metagegevens en interoperabiliteit, …
 • Redactionele vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden  

U wordt aangeworven als contractueel wetenschappelijk medewerker – Assistent (klasse 1 van de wetenschappelijke loopbaan), met de bijbehorende weddeschaal.

Begin / duur contract

Een contract van bepaalde duur van 12 maanden, beginnende op 1 maart 2019. Er is een eventuele verlenging mogelijk na verloop van de 12 maanden. Het contract is een voltijds contract.

Loon

Het salaris wordt berekend in de weddeschaal SW10 of SW11 naargelang de te valoriseren wetenschappelijke anciënniteit [minimum 37.346,97 EUR bruto, jaarlijks aangepast aan de index – trap 0].

Uurrooster

Prestaties van 38 u/week, met kans op uitzonderlijk werk tijdens het weekend tbv de wachtdienst.

Werkplaats

Museumstraat 9 te 1000 Brussel.

Voordelen

 • 26 dagen verlof per jaar voor een voltijdse functie.
 • Eindejaarspremie – vakantiegeld –365 kaart–BELSPO kaart.
 • Tussenkomst van de werkgever in het abonnement op het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer & Premie voor verplaatsing met de fiets van 0,20 EUR/km.
 • Mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering.

Selectie

Stuur uw motiveringsbrief, CV en een kopie van uw diploma(‘s) voor 10 februari 2019 per post naar volgend adres :

Dhr. Jan Stalpaert – personeelsdienst

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Museumstraat 9

1000 Brussel

De kandidaten die geselecteerd werden na een eerste evaluatie van de brieven en de CV’s worden uitgenodigd op de KMSKB voor een gesprek tussen 18 en 20 februari.

Na afloop van de selectie wordt er een reserve aangelegd van maximum 5 personen.

Meer info ?

Voor meer info over de functie en de taken:

Mevr. Michèle Van Kalck

Telefoon : 02/508 33 98

Email : vankalck@fine-arts-museum.be

Voor meer info over het contract, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure:

Dhr. Jan Stalpaert

Telefoon : 02/508 32 86

Email : jan.stalpaert@fine-arts-museum.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *