VACATURE: 1 wetenschappelijk medewerker (m/v/x) voor het project European Holocaust Research Infrastructure (II) (Algemeen Rijksarchief)

CONTEXT

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) te Brussel. Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren. Zij ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen. Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de instellingen. CegeSoma is de vierde operationele directie van het Rijksarchief en staat in voor wetenschappelijk onderzoek, publiekswerking, digitalisering en de ontsluiting van collecties, in hoofdzaak met betrekking tot de geschiedenis van de beide Wereldoorlogen in België. 

BESCHRIJVING VAN DE TE BEGEVEN FUNCTIE

U wordt lid van het wetenschappelijk personeel van CegeSoma en projectmedewerker van het project EHRI-II (European Holocaust Research Infrastructure). EHRI-II is een Europees project met ruim twintig internationale partnerinstellingen, met als hoofddoel de uitbouw van een digitaal portaal voor de ontsluiting van Holocaustgerelateerde collecties (www.ehriproject.eu). EHRI-II wil zo ook transnationale netwerken en concrete samenwerking tussen onderzoekers, archivarissen en geïnteresseerden bevorderen. EHRI wil het internationale onderzoek over de Holocaust faciliteren en stimuleren onder meer door het opsporen van de verspreide en heterogene archiefcollecties te vergemakkelijken. De collectiebeschrijvingen van de relevante collection holding institutions (CHI’s) worden samengebracht in een onderzoeksportaal en ontsloten met een specifiek systeem om de metadata te doorzoeken CegeSoma is als instelling betrokken bij werkpakket 9 (‘Data Identification and Integration’), werkpakket 3(‘Expanding and Keeping’), werkpakket 10 (‘Resource Identification and Integration Workflows’) en werkpakket 11 (‘Users and Standards’).

TAAKOMSCHRIJVING

De wetenschappelijk medewerker wordt aangestuurd door werkpakketleiders van EHRI en mee opgevolgd door een projectverantwoordelijke binnen het CegeSoma. Concreet wordt u belast met volgende taken :

1. Meewerken aan de oplevering en de redactie van deliverables ;
2. Manuele data-integratie van collectiebeschrijvingen in het onderzoeksportaal (op basis van eigen onderzoek en van kopie-collectiebeschrijvingen);
3. Het zoeken van-, contacten leggen met-, de opvolging van- (inhoudelijk en administratief), en de begeleiding en ondersteuning van de nationale ‘local experts’, die collecties identificeren in een bepaald land en collectiebeschrijvingen toevoegen;
4. De ondersteuning en de opvolging van data-invoer door leden van WP 9 en door de collection holding institutions;
5. Kwaliteitscontrole van de data-invoer;
6. Administratie en communicatie WP9 en administratieve ondersteuning van de werkpakketleider (Kazerne Dossin) en de projectverantwoordelijke van CegeSoma;
7. Meewerken aan de implementatie van standaarden en de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de onderzoeksinfrastructuur.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

CegeSoma is gevestigd in de Luchtvaartsquare 29, 1017 Brussel. Hou er evenwel rekening mee dat u ook naar het buitenland zal moeten reizen.

PROFIEL

VEREIST DIPLOMA :

Master in de geschiedenis of een Master-diploma in de humane of sociale wetenschappen met historische aspecten (studenten die hun MA op 1 juli 2018 afronden komen ook in aanmerking). De kandidaat moet bovendien :

– De Engelse taal uitstekend beheersen (zowel mondeling als schriftelijk);
– Vertrouwd zijn met ICT-tools, bij voorkeur met betrekking tot het databankbeheer op het domein van archiefcollectiebeheer.
– Onderzoekservaring hebben in de geschiedenis van de Holocaust;
– Indien het Frans of het Nederlands de moedertaal is, een goede kennis hebben van de tweede landstaal (Nederlands of Frans). Indien het Frans of Nederlands niet de moedertaal is : minstens een passieve kennis hebben van één van de beide landstalen (Nederlands of Frans).

Kennis van digital humanities en onderzoekservaring is een voordeel.

U bent communicatief en in staat om een dialoog aan te gaan met personen die niet dezelfde meningen hebben.

U kan vlot vergaderen in het Engels met meerdere buitenlandse partners

U kan georganiseerd en resultaatsgericht werken en u houdt zich aan de doelstellingen en termijnen die door de projectleider zijn vooropgesteld.

Arbeidsvoorwaarden

WIJ BIEDEN

  • Een voltijdse (38 uur per week) arbeidsovereenkomst van bepaalde duur tot 30 april 2019.
  • Onmiddellijke indiensttreding;
  • Glijdend uurrooster.
  • Loonschaal SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 1900 EUR) OF SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR nietgeïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2150 EUR). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.

VOORDELEN

  • Volledige terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer voor het woonwerkverkeer en/of fietsvergoeding
  • Voordelige hospitalisatieverzekering
  • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
  • Minimum 26 vakantiedagen per jaar

Bijkomende voordelen, zie : www.fedplus.be

Selectieprocedure

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 22 juni 2018 per email te hebben overgemaakt aan pers@arch.be (met de referentie : kandidatuur EHRI-II). De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge proef : deze bestaat uit een 30 minuten durend interview met de leden van de jury tijdens de eerste helft van juli 2018. Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het cv en verschillende aspecten van het project aan bod. Om te slagen dient de kandidaat 12 op 20 punten te behalen. Het resultaat van de selectie blijft één jaar geldig.

Voor bijkomende informatie over de te begeven functie of over het project kan u contact opnemen met dirk.luyten@arch.be
Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met Nico Wouters, CegeSoma (nico.wouters@arch.be).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *